Arvskifte

Om det är fler än en delägare i dödsboet upprättas enligt lag ett arvskifte. Det är ett avtal mellan dödsbodelägarna. Vem/vilka som är arvingar regleras av de arvsregler som finns. Är parterna överens är det fritt att skifta boets tillgångar. Behöver man hjälp med skiftet är det till en auktoriserad boutredare eller jurist man ska vända sig. I arvskiftet regleras alltså avvecklingen av dödsboet. Då samtliga delägare godkänt arvskiftet skiftas arvslotter ut genom att tillgångar och skulder fördelas mellan delägare. Arvskiftet kan ses som ett avslut där man även t ex gör avsättningar för gravskötsel, framtida skatter och liknande.

Juridik